Integritetspolicy Arkite NV

1. SYFTET MED DENNA INTEGRITETSPOLICY

Arkite NV, med säte på C-Mine12, 3600 Genk, Belgien och registrerat hos CBE under nummer 0865.543.569 (nedan kallat Arkite ») värderar rätten till integritet och har åtagit sig att se till att alla personuppgifter erhålls, behandlas och används på ett säkert, säkert, etiskt och transparent sätt.

Arkite utgår därför från principen att alla måste ha kontroll över sina personuppgifter. Nedan hittar du information om vilka data Arkite samlar in, varför, hur länge och hur du kan kontrollera den.

Genom att förse oss med din information bekräftar du att du har bekräftat innehållet i denna sekretesspolicy, som är avsedd att hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in om dig (nedan kallade ”dina personuppgifter”), varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem. Hänvisningar till personuppgifter i denna integritetspolicy inkluderar all information som direkt eller indirekt identifierar dig.

Denna integritetspolicy gäller för alla våra kunder (nuvarande, tidigare och framtida) och för alla besökare på Arkites webbplatser.

Den europeiska allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 (”Allmän dataskyddsförordning”), lagen av den 8 december 1992 (”Integritetslagen”), lagen av den 13 juni 2005 (”lagen om elektronisk kommunikation”) och de åtföljande genomförandedekretenen, samt eventuella framtida ändringar av dessa, reglerar skyddet av dina personuppgifter. (nedan kallad ”den allmänna dataskyddsförordningen” respektive ”tillämplig lagstiftning”).

2. VEM KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER?

personuppgifter: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

De personuppgifter som Arkite samlar in och behandlar gäller främst de uppgifter som kunder anger sig via de olika sidorna på våra webbplatser och som Arkite erhåller genom din användning av våra webbplatser och/eller våra produkter och/eller tjänster.

Om inget annat anges i denna policy fungerar Arkite som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. I denna egenskap bestämmer Arkite både ändamålen (”varför”) och de väsentliga medlen (”hur”) behandlingen av dina personuppgifter.

Detta förringar inte det faktum att kunden har ett antal skyldigheter i samband med behandling av personuppgifter som gör det möjligt för kunden att använda Arkites produkter och tjänster. I denna egenskap måste kunden alltid vid behov erhålla de tillstånd som krävs av slutanvändarna för Arkites behandling av deras personuppgifter i den mån det är nödvändigt inom ramen för Arkites produkter och tjänster.

3. HUR VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Personuppgifter som vi samlar in om dig

Eftersom datasekretess är av stor betydelse för oss avser vi att vara öppna och transparenta om vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi avser att använda dem.

Som en allmän regel kommer Arkite endast att samla in dina personuppgifter om det behövs för att upprätthålla vår relation med dig som affärskontakt och som en (potentiell) kund. Beroende på din exakta relation med oss, både för närvarande och i framtiden, kan Arkite därmed samla in, använda och avslöja (dvs. behandla) följande typer av personuppgifter: kontaktuppgifter, såsom ditt namn, efternamn, e-postadress och telefonnummer och postadress för fakturerings- och leveransändamål.

3.2 Automatisk insamling av personuppgifter

I vissa fall använder Arkite och dess tjänsteleverantörer cookies, webbfyrar och annan teknik för att automatiskt samla in vissa typer av information när du besöker oss online, samt via e-postmeddelanden som vi kan utbyta. Insamlingen av denna information gör det möjligt för oss att anpassa din onlineupplevelse, förbättra prestandan, användbarheten och effektiviteten hos Arkites online-närvaro och att mäta effektiviteten i våra marknadsföringsaktiviteter.

1. IP-adresser

En IP-adress är ett nummer som tilldelats din dator eller internetaktiverade enhet när du kommer åt internet. Det gör det möjligt för datorer och servrar att känna igen och kommunicera med varandra. IP-adresser från vilka besökare verkar ha sitt ursprung kan registreras för säkerhets- och systemdiagnostikändamål. Denna information kan också användas i aggregerad form för att utföra webbplatstrend och prestandaanalys.

2. Cookies

En ”cookie” är en liten text som en webbplats placerar i webbläsaren eller cookies kan placeras på din dator eller internetaktiverade enhet när du besöker oss online. Detta gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg din dator eller enhet och tjänar ett antal syften. För mer information om cookies, läs vår cookiepolicy.

3. Webbfyrar

En webbfyr är en liten bildfil på en webbsida som kan användas för att samla in viss information från din dator, till exempel en IP-adress, den tid innehållet visades, en webbläsartyp och förekomsten av cookies som tidigare ställts in av samma server. Arkite använder endast webbfyrar i enlighet med gällande lagar.

4. Platsbaserade verktyg

Arkite kan samla in och använda den geografiska platsen för din dator eller mobila enhet. Dessa platsdata samlas in i syfte att ge dig information om tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig baserat på din geografiska plats och för att förbättra våra platsbaserade produkter och tjänster.

5. Sociala medier

Annan information som vi samlar in kan bero på de sekretessinställningar du har ställt in med din sociala medieleverantör, så läs sekretesspolicyn eller policyn för den tillämpliga tjänsten.

3.3 Lagliga skäl för behandling

Enligt tillämplig lagstiftning får personuppgifter endast samlas in och behandlas på grundval av ett begränsat antal rättsliga grunder. På Arkite förlitar vi oss på någon av följande baser för att behandla dina personuppgifter:

  1. Nödvändighet för att ett avtal med dig (t.ex. för hantering av dina betalningsuppgifter när du köper programvarulicenser från oss); Eller
  2. Rättslig skyldighet som Arkite omfattas av (t.ex. medicinska föreskrifter och spårbarhetskrav); Eller
  3. Arkites legitima intressen (När Arkite har ett berättigat intresse av detta, t.ex. Eller
  4. Ditt uttryckliga och informerade samtycke (t.ex. när du begär en provlicens för våra programvaruprodukter).


3.4 Ämnar

För att behandla en ansökan för våra produkter och tjänster.

Om du besöker vår webbplats för att samla in och/eller begära information om våra produkter och tjänster, eller om du till exempel registrerar dig för Arkites nyhetsbrev, behöver Arkite dina adressuppgifter. All information som Arkite får om dig under denna föravtalsfas kommer endast att användas av Arkite för att ge dig den begärda informationen, på det sätt du vill. Dessutom, om du slutligen bestämmer dig för att bli kund på Arkite, kommer Arkite att be dig om ett antal personuppgifter, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kundnummer, och Arkite kommer också att tilldela dig vissa uppgifter, till exempel inloggningsuppgifter.

För att ge information om (nya) produkter och tjänster från Arkite.

Arkite kan använda personuppgifter för att erbjuda (skriftligen, per telefon eller elektroniskt) nya produkter, tjänster eller specialkampanjer som Arkite tror kan vara av intresse för dig. Naturligtvis kan du välja bort den här typen av meddelande.

För att ge bästa service och för att informera om användningsalternativ.
Arkite använder personuppgifter för att ställa in, underhålla och stödja produkter och tjänster samt för administrativa ändamål.

För att spåra prestanda.
Vi letar alltid efter sätt att göra våra produkter och tjänster smartare, snabbare, säkrare, integrerade och användbara. Vi använder information och kollektiva lärdomar (inklusive feedback) om hur människor använder våra produkter och tjänster för att felsöka, identifiera trender, användning, aktivitetsmönster och integrationsområden och för att förbättra våra tjänster och för att utveckla nya produkter, funktioner och tekniker som gynnar våra användare och allmänheten.

Arkite kan använda personuppgifter och konsumentprofiler för att utvärdera sina produkter och tjänster. Det handlar bland annat om att begära feedback på tjänster (till exempel via marknadsundersökningar), data som erhållits vid svar på kundfrågor, upptäckt av bedrägerier och kvalitetssäkring.

För att hålla koll på studier, tester och statistik, bland annat för trendanalys.
Arkite kan använda anonyma, aggregerade data för att till exempel rapportera internt och externt om användningen av sina tjänster. De data som används för detta kan inte spåras tillbaka till en viss individ. Den information som Arkite härleder från dessa analyser används för att utvärdera den nuvarande produkt- och tjänsteportföljen och Arkites processer och anpassa dem till ny utveckling.
Eftersom det är nödvändigt att säkerställa teknisk support samt effektiv hantering av klagomål och frågor för tillhandahållandet av de flesta av våra produkter och tjänster, förstår och bekräftar du att vi kan behandla personuppgifter som ditt namn, kontaktuppgifter, kundnummer och IP-adresser, samt andra personuppgifter som vi kan komma i kontakt med under tillhandahållandet av kundsupporttjänster.

För att uppfylla rättsliga skyldigheter.
I många fall är Arkite juridiskt skyldig att behålla vissa personuppgifter och/eller kommunicera dem till myndigheter, till exempel inom ramen för allmänna skatte- och redovisningsskyldigheter. Inom ramen för en polis- eller rättsutredning kan Arkite vara skyldig att kommunicera vissa uppgifter till de myndigheter som krävs på ett konfidentiellt sätt.

4. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Arkite har åtagit sig att behandla dina personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. Arkites anställda är utbildade för att hantera konfidentiella uppgifter korrekt. När det gäller integritetskänsliga projekt görs också en bedömning av säkerheten och skyddet av personuppgifter.

Därför garanterar vi att all behandling av dina personuppgifter kommer att begränsas till vad som är nödvändigt, adekvat och relevant för att uppnå de ändamål för vilka dina personuppgifter samlades in. Dessutom kommer Arkite att använda anonymiserade eller pseudonymiserade data när det är möjligt och tekniskt genomförbart, t.ex. för kundsupport, intern statistik eller finansiell rapportering.

Eftersom skyddet av dina personuppgifter är avgörande för oss är Arkite också dedikerad till att skydda de system där dina personuppgifter lagras. Av den anledningen har vi definierat och genomfört adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder i samarbete med våra tjänsteleverantörer, i syfte att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, olaglig användning, oavsiktlig förlust, korruption eller förstörelse. På så sätt kan du vara säker på att dina personuppgifter kommer att behandlas på strikt ”behov av att veta basis”, när det behövs och där det är lämpligt.

Dessutom, eftersom vi är fullt medvetna om att hot utvecklas och diversifieras och eftersom vi vill upprätthålla ditt förtroende genom åren, åtar vi oss att regelbundet granska och uppdatera våra säkerhetsåtgärder och infrastruktur, i syfte att minska operativa risker och upprätthålla våra säkerhetsprogram upp till de senaste bransch accepterade standarderna och bästa praxis.

5. EXTERNA PARTER SOM VI KAN DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Arkite kommer under inga omständigheter att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Till våra juridiska efterträdare och andra företag inom Arkite-koncernen.
Arkite vidarebefordrar personuppgifter till alla juridiska efterträdare och anslutna företag (såsom dotterbolag och systerföretag) för samma ändamål som de som anges i denna integritetspolicy.

Vid behov för vår serviceförsörjning.
När det är relevant och nödvändigt för behandlingsaktiviteten kan vi dock behöva lämna ut dina personuppgifter till lämpliga tredjepartsmottagare som har ett behov av att veta (t.ex. finansinstitut, för att verifiera dina betalningsuppgifter och eftersom detta är nödvändigt för att avtalet ska kunna utföras).

Vid behov för att behandla en ansökan för våra produkter och tjänster.
Vi arbetar med tredje part (”Återförsäljare”) som tillhandahåller konsulttjänster, försäljningar, support och tekniska tjänster för att leverera och implementera kundlösningar kring våra produkter och tjänster. Vi kan dela din information med dessa tredje parter i samband med deras tjänster, till exempel för att hjälpa till med fakturering och samlingar, för att tillhandahålla lokaliserad försäljning och teknisk support och för att tillhandahålla anpassningar.

Arkite ska under alla omständigheter begränsa åtkomsten och överföringen av dina personuppgifter till betrodda tredjepartsmottagare, som endast uppvisar en adekvat nivå av dataskydd.

Dessutom kommer detta att omfattas av strikta databehandlingsavtal varje gång dina personuppgifter delas externt. För alla tredje parter, utom återförsäljare, förblir Arkite personuppgiftsansvarig och de berörda tredjepartsmottagarna fungerar som personuppgiftsbiträden. Följaktligen kommer de tredjepartsmottagare som vi kan dela dina personuppgifter att vara skyldiga att radera eller returnera alla personuppgifter till Arkite efter det att tillhandahållandet av tjänster som rör behandlingsaktiviteten har upphört och radera alla befintliga kopior (såvida inte dessa tredjepartsmottagare själva är juridiskt skyldiga att ytterligare behålla personuppgifterna). Med återförsäljare blir vi gemensamma personuppgiftsansvariga.

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV DINA PERSONUPPGIFTER

Arkite har sitt huvudkontor i Belgien.

I den mån dina personuppgifter behöver överföras till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES) som inte erbjuder adekvat skydd av personuppgifter, kommer Arkite att vidta lämpliga skyddsåtgärder som erbjuder en skyddsnivå som åtminstone motsvarar de standarder som finns i denna integritetspolicy.

Arkite kommer därmed att fortsätta att ansvara för behandlingen av dina personuppgifter och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda behandlingen av dessa genom att förlita sig på lämpliga mekanismer för dataöverföring, såsom standardavtalsklausuler eller EU-U.S. Privacy Shield.

7. HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Som en allmän regel behåller Arkite endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka vi ursprungligen samlade in dem. Baserat på vilken typ av personuppgifter som behandlas och behandlingsändamålen kan dock de faktiska lagringsperioderna variera avsevärt. Dessutom finns det lagar och sektorsbestämmelser som gäller och som sätter minimiperioder för lagring av personuppgifter.

Förutom när vi behöver behålla dina personuppgifter för statistiska ändamål, för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller i den mån vi är juridiskt skyldiga att behålla en kopia av dina personuppgifter, ska Arkite antingen säkert göra sig av med eller permanent anonymisera dina personuppgifter när vi har uppfyllt det ursprungliga behandlingssyftet och ytterligare lagring av dina personuppgifter inte längre är nödvändigt.

Den effektiva lagringsperioden som gäller för dina personuppgifter beror på om vi behandlar dina personuppgifter i samband med ett avtalsförhållande med dig eller baserat på ditt uttryckliga samtycke; om vi behandlar personuppgifterna för våra egna legitima intressen, eller om Arkite är juridiskt skyldig att behålla personuppgifterna under en viss period eller att uppfylla specifika rättsliga skyldigheter.

8. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERADE

Även om Arkite tekniskt sett är personuppgiftsansvarig, finns den ultimata kontrollen över dina personuppgifter alltid hos dig, under förutsättning att du ger oss ett bevis på din verkliga identitet.

Följaktligen, och i den mån du inte redan har informationen, är begäran inte uppenbart ogrundad eller överdriven, eller om det inte verkar orimligt svårt att uppfylla din begäran, kommer Arkite att hantera din begäran utan kostnad, utan onödigt dröjsmål och i alla fall inom en månad efter mottagandet. Vi har rätt att förlänga denna period med ytterligare två månader om uppfyllandet av din begäran kräver mer tid. I sådana fall kommer du att hållas informerad om de underliggande orsakerna.

8.1 RÄTT AV TAS ÅT
Du har rätt att begära tillgång till en kopia av de personuppgifter vi för närvarande har om dig i ett vanligt format och få information om behandlingen, inklusive om vi behandlar dina personuppgifter för profileringsändamål.

8.2 RÄTT TILL RÄTTELSE
Om du märker ett fel i dina personuppgifter kan du begära att vi rättar till de felaktiga personuppgifterna eller fyller i dina personuppgifter. Arkite kommer att meddela din begäran till varje tredjepartsmottagare som vi har lämnat ut dina personuppgifter med, såvida detta inte visar sig omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning.

8.3 RAKT TILL RADERING
I den mån som (i) dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet, (ii) behandlingen baserades på ditt samtycke och du drog tillbaka den, eller (iii) du har redan invänt mot behandlingen baserat på vårt berättigade intresse, du har rätt att begära radering av dina personuppgifter från våra system utan onödigt dröjsmål och få oss att informera tredjepartsmottagare till vilka vi lämnade dina personuppgifter om denna begäran, såvida inte den senare visar sig omöjlig eller innebär oproportionerliga ansträngningar.

8.4 BEGRÄNSNING AV BEHANDLINGEN
Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dessa, under den tid som krävs för att verifiera riktigheten i våra system. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till enbart lagring av dessa, i den mån vi inte längre behöver dina personuppgifter för våra behandlingsändamål, men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om Arkite lämnade ut dina personuppgifter med tredjepartsmottagare kommer vi att meddela dem om din begäran i rimlig utsträckning.

8.5 RAKT TILL INVÄNDA
Du har rätt att när som helst invända mot Arkites behandling av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse.

8.6 DATAPORTABILITET
Där det är tekniskt möjligt kan du begära att Arkite exporterar de personuppgifter vi för närvarande har om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och kräva att vi överför dina personuppgifter till ett annat företag du väljer.

Ändringar i vår integritetspolicy

Arkite kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan för att återspegla våra nuvarande sekretessrutiner. När vi gör ändringar i den här policyn kommer vi att ändra datumet ”uppdaterat” högst upp på den här sidan. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy för att bli informerad om hur Arkite skyddar dina uppgifter.

Om vi gör några betydande förändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att klargöra detta via vår webbplats.

10.DATASKYDDSOMBUD

För ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@arkite.com. Om du inte är nöjd med hur vi hanterade din begäran har du rätt att begära begränsning av vår användning av dina personuppgifter och lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som ansvarar för skyddet av personuppgifter i ditt bosättningsland.